Delio â Thriniaeth Dawel O'ch Fflam Ddeuol

John Curry 19-10-2023
John Curry
cyfnod gwahanu (cyfnod hela a rhedwr), nid yw cyfathrebu byth yn cael ei dorri i ffwrdd yn llwyr.

Mae gan fflamau deuol “telepathi fflam deuol” sy'n eu galluogi i gyfathrebu'n isymwybodol, hyd yn oed heb yn wybod iddynt.

Mae hyn yn bennaf oherwydd nad perthynas â dwy fflam yw eich perthynas rhediad-y-felin. potensial i godi dirgryniadau'r bydysawd.

Nid oes gan gysyniadau 3D materol unrhyw rym ar y mathau hyn o gysylltiadau.

Nid yw ail ddyfalu ymddygiad eich dwy fflam yn seiliedig ar y cysyniadau “bydol” hyn yn mynd i roi'r syniad cywir i chi.

Felly, ble ydych chi'n dod o hyd i'r atebion?

Sut mae torri drwy'r driniaeth dawel nerfus hon?

Gweld hefyd: Colli Cymar Soul - Pan Fyddan nhw'n Marw

Swyddi Cysylltiedig:

 • Beth Os Nad Yw Fy Fflam Efell Yn Ysbrydol? Llywio'r Efell…
 • Arwyddion Deffro Benywaidd Deffro Fflam: Datgloi Cyfrinachau…
 • Drych Enaid Ystyr

  Mae'r berthynas dwy-fflam yn debyg i gwch creigiog, yn rhuthro'n ôl ac ymlaen mewn dyfroedd garw.

  Mae un fflam deuol yn rhedeg, a'r llall yn ymlid.

  Ond, beth sy'n gwneud pethau'n fwy byth anodd ac annioddefol yw ffenomen ddrysu meddwl y “driniaeth dawel.”

  Yn ei sgil, fe'ch gadewir â thrallod erchyll unigedd.

  Mae eich dwy fflam yn eich rhwystro ar Gyfryngau Cymdeithasol , yn gwrthod cwrdd â chi am swper, ac yn gyffredinol yn eich rhwygo ar wahân i'w bywyd.

  Felly, beth yw Triniaeth Dawel?

  Yn nodweddiadol, mae'r driniaeth dawel yn hunan -esboniadol.

  Mewn perthynas arferol, dyma pryd mae un partner yn anwybyddu bodolaeth ei bartner yn llwyr.

  Enghraifft weledol o hyn yw pan fydd partner yn sipian ei gawl neu'n gwylio'r teledu, a mae eu cariad yn ceisio dargyfeirio eu sylw tuag atynt, ond prin y maent yn rhoi ymateb.

  Ar y gorau, mae sgertin “hm” neu hanner nod tepid yn cael ei ailadrodd.

  Pystiau Perthnasol:

  • Beth Os Nad Yw Fy Fflam Efell Yn Ysbrydol? Llywio'r Efell…
  • Arwyddion Deffro Benywaidd Deffro Fflam: Datgloi Cyfrinachau…
  • Drych Enaid YstyrTriniaeth?

   Mae'r berthynas â dwy fflam yn ddrysfa gymhleth.

   Mae'n rhaid i chi ymdrin â dau ddeinameg gyferbyniol: seic y rhedwr a'r helfa.

   Erthygl Perthnasol 14 Arwyddion Corfforol Diymwad Mae Eich Fflam Efell Yn Meddwl Amdanoch Chi

   Fel yr erlidiwr, rydych yn rhwym i'r anobaith i ailuno â'ch rhedwr.

   Ar y llaw arall, mae'r rhedwr yn brwydro yn erbyn ei faterion gadael ac ymrwymiad ei hun, a chyfres o emosiynau eraill nad ydynt wedi'u datrys eto.

   Gallwch geisio cocsio, neu hyd yn oed fynd cyn belled â'u gorfodi i gyfathrebu, ond mae'n ddim yn mynd i gyfieithu i unrhyw beth.

   Y ffaith amdani yw nad ydyn nhw eu hunain yn deall hanfodion eu hemosiynau.

   Dydyn nhw ddim yn gwybod sut i wynebu a derbyn eu teimladau. gythreuliaid ac felly'n byw mewn ofn parhaus o'u hansicrwydd a'u trawma.

   Mae hyn yn gwneud iddynt ymddwyn yn anghyson ac yn anghyfrifol.

   Rhaid i chi sylweddoli nad yw taith dwy fflam yr un peth.

   Mae gan bob un ei ddioddefaint a'i anawsterau a phatrymau datrys ei hun.

   Fodd bynnag, mae rhai camau y gallwch eu cymryd i wella'ch siawns o ddelio â thriniaeth dawel eich dwy fflam.

   Sut i Fynd i'r Afael â Thriniaeth Ddistaw Fflam Dwy Fflam?

   Gwiriwch A yw Cysylltiad y Fflam Deuol yn Real.

   Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi sicrhau bod y cysylltiad â chi rhannu gyda'ch partner yn, mewn gwirionedd, fflam deuolcysylltiad.

   Does dim pwynt mynd ar ôl rhywun nad yw wedi'i fwriadu ar eich cyfer chi.

   Mae rhai pobl yn aros yn sownd mewn perthnasoedd gwenwynig dim ond oherwydd eu bod yn meddwl mai eu cariad yw “yr un.”<3

   Mae hyn yn eu rhoi dan anfantais beryglus.

   O ganlyniad, maen nhw'n parhau i ddioddef pob math o gamdriniaeth emosiynol am yr holl resymau anghywir.

   Yn gwirio a yw cysylltiad y fflam deuol nid yw dilysrwydd yn beth hawdd. Fodd bynnag, gall darlleniad dwy fflam fod o gymorth yn hyn o beth.

   Mae cymaint o gythrwfl emosiynol yn wynebu dwy fflamau fel bod angen dealltwriaeth well o'u hamodau weithiau.

   Fel dewis arall, gallwch chi hyd yn oed defnyddio'ch greddf i nodi'r arwyddion amlycaf o berthynas â dwy fflam.

   Allwch chi estyn allan yn gorfforol at eich dwy fflam, gan fynd y tu hwnt i rwystrau amser a gofod?

   Ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi eu hadnabod erioed, er mai dim ond cwpl o weithiau rydych chi wedi cyfarfod?

   Oes gennych chi'r egni gwastadol dwys hwn yn eich cariad sy'n gwrthod i bylu, er gwaethaf y gwrthdaro cyson yn eich perthynas?

   Os felly, mae'n debyg bod gennych gytundeb dwy fflam.

   Erthygl Perthnasol Pam Mae Perthnasau Twin Fflam yn Anodd

   Deall hynny Mae'r Driniaeth Dawel Yn Fendith Cudd

   Does neb yn hoffi cael ei anwybyddu. Fodd bynnag, mae angen i chi sylweddoli bod tawelwch dwy fflam yn ateb pwrpas.

   Erioed wedi clywed hynnydistawrwydd yw iaith y bydysawd?

   Wel, mae'n wir. Trwy ddistawrwydd, mae'r bydysawd yn atal yr ego ac yn cynyddu dwyster poen.

   O ganlyniad, mae poen yn gwneud i ni wynebu ein hansicrwydd emosiynol.

   Mae'n dechrau'r broses iacháu er mwyn i ni ddeall y pethau sy'n clwyfo ein tu mewn.

   Pan fyddwch chi'n rhoi amser i'ch gefeilliaid brosesu eu dioddefaint, byddan nhw'n sylweddoli bod pethau'n gwaethygu iddyn nhw yn eich absenoldeb.

   Byddan nhw'n dod i delerau â'r ffaith bod nid yw rhedeg i ffwrdd yn helpu.

   Ac mae'n rhaid iddyn nhw ddelio â'r hyn y mae'r bydysawd yn eu dal yn atebol amdano.

   Mae angen iddyn nhw “clywed” cri eu enaid.

   Efallai eu bod wedi cael cyfres o “berthnasau aflwyddiannus a oedd yn eu plagio â materion ymddiriedaeth.

   Neu cawsant eu gadael ar enedigaeth.

   Beth bynnag oedd y rhesymau, mae angen y triniaeth dawel i “iachau” eu hunain.

   Rhaid i chi sylweddoli nad yw'r driniaeth dawel wedi'i chyfeirio atoch chi—mae'n feddyginiaeth chwerw mewn gwirionedd y mae'n rhaid iddynt ei chymryd er eu lles eu hunain.

   Rhowch Eich Hun yn Eu Esgidiau

   Gan dderbyn bod y driniaeth dawel yn anghenraid i wella eich perthynas â dwy fflam.

   Fodd bynnag, un peth sydd bob amser yn helpu yn gweld y byd o safbwynt eich partner — mae'n nodwedd o berson gwirioneddol empathetig.

   Gweld hefyd: Ystyr Glöyn Byw Du: Symbolaeth A Breuddwydion

   Mae'n rhaid i chi ddod o hyd iddo yn eich calon i dderbyn mai'r person rydych chi'n mynd iddomae treulio tragwyddoldeb gyda yn mynd trwy amser ofnadwy.

   Maen nhw wedi cael gorffennol trallodus, ac ni wnân nhw ddim ond “dod dros bethau.”

   Bydd angen arnyn nhw eich cefnogaeth, er ei fod o bell.

   Yn bwysicaf oll, bydd angen sicrwydd arnynt, unwaith y byddant yn delio â'u hofnau, y byddant yn eich aros ar yr ochr arall.

John Curry

Mae Jeremy Cruz yn awdur uchel ei barch, yn gynghorydd ysbrydol, ac yn iachawr ynni sy'n arbenigo ym myd fflamau deuol, hadau sêr, ac ysbrydolrwydd. Gydag angerdd dwfn dros ddeall cymhlethdodau’r daith ysbrydol, mae Jeremy wedi ymroi i ddarparu arweiniad a chefnogaeth i unigolion sy’n ceisio deffroad a thwf ysbrydol.Yn enedigol o allu naturiol greddfol, cychwynnodd Jeremy ar ei daith ysbrydol bersonol yn ifanc. Fel fflam deuol ei hun, mae wedi profi drosto’i hun yr heriau a’r pŵer trawsnewidiol a ddaw gyda’r cysylltiad dwyfol hwn. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith dwy fflam ei hun, teimlai Jeremy ei fod yn cael ei orfodi i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad i helpu eraill i lywio’r ddeinameg, sy’n aml yn gymhleth a dwys, sy’n wynebu fflamau deuol.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn unigryw, gan ddal hanfod doethineb ysbrydol dwfn tra'n ei gadw'n hawdd i'w ddarllenwyr. Mae ei blog yn gwasanaethu fel noddfa ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a'r rhai ar y llwybr ysbrydol, gan ddarparu cyngor ymarferol, straeon ysbrydoledig, a mewnwelediadau sy'n ysgogi'r meddwl.Yn cael ei gydnabod am ei ymagwedd dosturiol ac empathetig, mae angerdd Jeremy yn gorwedd mewn grymuso unigolion i gofleidio eu hunain dilys, ymgorffori eu pwrpas dwyfol, a chreu cydbwysedd cytûn rhwng y byd ysbrydol a chorfforol. Trwy ei ddarlleniadau greddfol, sesiynau iachâd ynni, ac yn ysbrydolblogiau dan arweiniad, mae wedi cyffwrdd â bywydau unigolion di-rif, gan eu helpu i oresgyn rhwystrau a dod o hyd i heddwch mewnol.Mae dealltwriaeth ddofn Jeremy Cruz o ysbrydolrwydd yn ymestyn y tu hwnt i fflamau deuol a hadau sêr, gan dreiddio i wahanol draddodiadau ysbrydol, cysyniadau metaffisegol, a doethineb hynafol. Mae’n tynnu ysbrydoliaeth o ddysgeidiaeth amrywiol, gan eu plethu ynghyd yn dapestri cydlynol sy’n siarad â gwirioneddau cyffredinol taith yr enaid.Yn siaradwr ac athro ysbrydol y mae galw mawr amdano, mae Jeremy wedi cynnal gweithdai ac encilion ledled y byd, gan rannu ei fewnwelediadau ar gysylltiadau enaid, deffroad ysbrydol, a thrawsnewid personol. Mae ei agwedd lawr-i-ddaear, ynghyd â'i wybodaeth ysbrydol ddofn, yn sefydlu amgylchedd diogel a chefnogol i unigolion sy'n ceisio arweiniad ac iachâd.Pan nad yw’n ysgrifennu nac yn arwain eraill ar eu llwybr ysbrydol, mae Jeremy’n mwynhau treulio amser ym myd natur ac archwilio gwahanol ddiwylliannau. Mae'n credu, trwy ymgolli yn harddwch y byd naturiol a chysylltu â phobl o bob cefndir, y gall barhau i ddyfnhau ei dyfiant ysbrydol ei hun a'i ddealltwriaeth empathig o eraill.Gyda’i ymrwymiad diwyro i wasanaethu eraill a’i ddoethineb dwys, mae Jeremy Cruz yn olau arweiniol ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a phob unigolyn sy’n ceisio deffro eu potensial dwyfol a chreu bodolaeth enaid.Trwy ei flog a'i offrymau ysbrydol, mae'n parhau i ysbrydoli a dyrchafu'r rhai ar eu teithiau ysbrydol unigryw.