Orbs mewn Lluniau - Y Canllaw Cyflawn

John Curry 17-10-2023
John Curry
[lmt-post-modified-info] Mae orbs mewn lluniau yn dystiolaeth o bresenoldeb bodau ysbrydol. Mae'r ffenomen hon wedi'i dogfennu ers dechrau ffotograffiaeth fodern, gyda ffotograffwyr amatur a phroffesiynol fel ei gilydd yn adrodd am ymddangosiad yr endidau arallfydol hyn.

Nid yw'n cael ei ddeall yn gyffredinol gan y rhai sy'n eu gweld yn union beth yw'r orbs hyn. Er mwyn helpu i esbonio pam mae orbs yn ymddangos mewn ffotograffau, mae'n helpu i ddechrau trwy ddeall natur yr endidau hyn sy'n debyg i orbau.

Ydych chi wedi Sylwi ar Orbs mewn Lluniau?

Yn gyntaf, mae'n helpu i ddiffinio'r hyn a olygwn wrth orb.

Arteffact gweledol mewn llun sy'n dangos i fyny er nad oedd y person a dynnodd y llun yn gallu ei weld ar y pryd yw Coryn.

Nid yw'n cynnwys arteffactau gweledol a achosir gan “lacharedd lens” nac effaith yr Haul neu ffynhonnell golau arall ar lens y camera. Fel arfer mae'n hawdd dweud a yw hyn yn wir.

Pan nad yw'n wir, mae'n bosibl iawn y bydd gennych lun o gorb gwirioneddol.

Maen nhw'n ymddangos yn fras yn grwn, ond weithiau maen nhw yn cael eu gwyrdroi braidd. Maen nhw'n dryloyw, sy'n golygu y gallwch chi weld trwyddyn nhw, ond mae ganddyn nhw rywfaint o liw o hyd.

O ran lliw, gallant ymddangos mewn amrywiaeth o arlliwiau - o'r orbiau gwyn neu arian cyffredin, gwyrdd a glas orbs, i'r orbiau aur prin iawn sy'n ymddangos yn achlysurol iawn yn unig.

Fel y soniwyd, nid ydynt fel arfer yn weladwy i'r noeth.llygad. Mae hyn yn eu gwneud yn anodd i'w hastudio oherwydd nid tan yn ddiweddarach pan fydd y ffotograffydd yn edrych ar y lluniau y maent yn sylwi ar yr orb.

Erbyn hynny, yn aml mae'n rhy hwyr i fynd yn ôl a chwilio am dystiolaeth o'r endid hwnnw ei achosi.

Pystiau Perthnasol:

  • Enfys Orb Ystyr - Braint I Ddarganfod
  • Ystyr Ysbrydol Tynnu Lluniau Mewn Breuddwydion: Taith…
  • Ystyr Ysbrydol Llun yn Disgyn Oddi Ar Wal
  • Gwyrdd Ystyr Ysbrydol Adenydd Lacewing

Ond mae rhai pobl wedi ymchwilio'n eithaf helaeth i'r ffenomen hon. Maen nhw wedi datgelu cyfrinachau'r orbau arallfydol hyn – ac mae'r darlun y maen nhw'n ei beintio ohonyn nhw'n hynod ddiddorol.

O Ble Mae Orbs yn Dod?

Coryn, fel mae'n digwydd, yw'r amlygiad corfforol o egni bod sydd wedi dod i mewn i'n realiti tri-dimensiwn.

Maen nhw'n fodau ysbrydol, sy'n golygu eu bod nhw'n cyrraedd yma o'r awyren astral.

Ar yr awyren astral, dydyn nhw ddim ymddangos fel orbs ond yn cymryd ffurf o'u dewis. Mae hyn oherwydd bod ganddynt ffurf fwy sefydlog yn y realiti hwnnw, ond yn ein realiti ni, ni all eu bodolaeth ond bod yn fyrrach.

Gweld hefyd: Ystyr Ysbrydol Gweld Sgrech y Coed a Cardinal Gyda'n Gilydd

Gan eu bod yn fodau o egni pur heb unrhyw ffurf ffisegol, ni allant fodoli yn hir yn ein awyren materol. Yn wir, maen nhw'n ei chael hi'n anodd bodoli yma o gwbl.

Gall rhai bodau arbennig o bwerus ymddangos fel orbs sy'n weladwy i'r noeth.llygad. Bu adroddiadau ysbeidiol o ffenomenau o'r fath drwy gydol hanes dynolryw, ond maent yn ddigon prin i gymryd bod hon yn orchest anodd y gall rhai bodau yn unig ei chyflawni.

Y rhan fwyaf o'r amser, dim ond digon o egni corfforol y gallant ei gasglu. i fodoli fel orb anweledig am gyfnod byr. Am y rhan fwyaf o hanes, mae hyn wedi mynd heb i neb sylwi.

Erthygl Berthnasol 12 Arwyddion Seicig Mae Rhywun Yn Meddwl Amdanat

Unwaith i ni gael ffotograffiaeth, newidiodd popeth.

Daethiad camerâu digidol, yn arbennig, oedd newidiwr gêm. Mae camerâu ffilm traddodiadol yn gweithio yn yr un ffordd â'r llygad dynol - dyma'r hyn a elwir yn electrocemegol eu natur.

Ond mae camerâu digidol yn gweithio ar donfedd golau a thrydan yn unig, gan dynnu priodweddau cemegol yn gyfan gwbl allan o'r hafaliad .

Pystiau Perthnasol:

  • Enfys Orb Ystyr - Braint I Ddarganfod
  • Ystyr Ysbrydol Tynnu Lluniau Mewn Breuddwydion: Taith…
  • Ystyr Ysbrydol Llun yn Disgyn Oddi Ar Wal
  • Gwyrdd Lacewing Ystyr Ysbrydol

Mae hyn yn eu gwneud yn arbennig o dda am sylwi ar orbiau anweledig, gan mai dyma'r amlder y mae'r rhan fwyaf o orbiau'n bodoli. Dyna pam na allwn eu gweld â'r llygad noeth, ond mae camera digidol yn gallu eu gweld yn eithaf da.

Wrth gwrs, mae'r ffaith y gellir eu gweld yn awr yn un peth, ond nid ydym wedi siarad amdano eto. pam maen nhw yn y lle cyntaf.

Pam Gwneud OrbsYmddangos Mewn Lluniau?

Y peth cyntaf i'w nodi yw ei fod yn cymryd swm anhygoel o egni i unrhyw fod i drosglwyddo ei hun o'r awyren astral i mewn i'r defnydd.

Mae'n rheswm dros hynny. gan mai dyna sy'n gwneud y trawsnewid, pa mor fyr bynnag, mae'n rhaid ei fod yn gwneud hynny'n fwriadol.

Fel cyfatebiaeth, meddyliwch am ddrws mewn coridor prysur.

Os gadewir y drws yn llydan agored ac yn felly yn hawdd iawn mynd trwyddo, yna mae'n bosibl iawn y bydd rhywun sy'n dod i mewn i'r ystafell yn gwneud hynny ar ddamwain. Efallai eu bod nhw wedi baglu i mewn, gan feddwl mai dyna oedd y ffordd i ble bynnag roedden nhw'n mynd.

Ond os yw'r drws wedi'i gau, wedi'i folltio, a dyn drws byrlymus yn ei warchod, mae'n annhebygol iawn y byddai rhywun yn baglu i mewn yn ddamweiniol. . Byddai'n rhaid iddyn nhw fynd o gwmpas dyn y drws a thorri'r drws i lawr. Mae'r tebygolrwydd y gallai rhywun wneud hynny'n ddamweiniol bron yn sero.

Mae'r un peth yn wir am fodau sy'n amlygu ar yr awyren ddeunydd. Mae'n cymryd cymaint o egni ac ymdrech i wneud y trawsnewidiad hwnnw fel bod y siawns o wneud hynny'n ddamweiniol bron yn ddim.

Felly, nid yw orbs mewn lluniau yn dystiolaeth yn unig o fod ysbrydol ar yr awyren faterol, ond bod ysbrydol sy'n wedi teithio'n fwriadol i'r awyren materol.

Sy'n gofyn cwestiwn pellach – beth yw eu pwrpas ar gyfer teithio yma?

I ateb y cwestiwn hwn, mae'n help meddwl am y math o egni a allai cael ei ddefnyddio i wneud ypontio o astral i'r deunydd. Nid yw pob egni'n cael ei greu yn gyfartal.

Gwyddom o siartiau amledd bod peth o'r egni amledd uchaf yn gysylltiedig â chariad.

Gweld hefyd: Ystyr Ysbrydol o Frwsio Dannedd Mewn Breuddwyd

Gall bodau ynni ddefnyddio amlder cariad i deithio i'r awyren materol . Mae'n debygol iawn felly fod cyfran helaeth o'r orbau a welwn mewn lluniau y gellir eu priodoli i'r bodau hyn yno oherwydd cariad.

Pam y gallai rhywun ddefnyddio grym amlder cariad i deithio i'r defnydd awyren – mewn gwariant enfawr o egni ac ymdrech – dim ond i ymddangos mewn llun?

A Allai Eich Coryn Fod yn Anwylyd?

Mae gen i gof byw o brynhawn o haf y treuliais ynddo tŷ fy nain a nain pan oeddwn yn blentyn.

Erthygl Berthnasol Teimlo Cysylltiad Ysbrydol â Rhywun?

Roedd y teulu cyfan yno, a phenderfynwyd tynnu llun teulu. Yn anffodus, gyda'r wyrion a'r modrybedd a'r ewythrod i gyd, roedd hi'n hunllef llwyr cael pawb yn y ffrâm a gwenu ar yr un pryd.

Bob tro roedden ni'n meddwl ein bod ni'n ei gael, fe fyddai'n troi allan bod rhywun wedi blincio. neu roedd un o'r plant wedi rhedeg i ffwrdd neu'n edrych y ffordd anghywir.

Cymerodd beth oedd yn teimlo fel y prynhawn cyfan i gael y llun hwnnw. Efallai nad oeddem erioed wedi ei gael, ond roedd fy nain yn mynnu ein bod yn ceisio nes i ni wneud pethau'n iawn.

Ac yn y diwedd, fe wnaethom. Roedd yn llun hardd ac mae bellach yn annwyl

Pwynt y stori honno yw:

Bydd anwyliaid yn aml yn gwneud ymdrech fawr i greu atgofion gyda'i gilydd.

Mae'n cymryd llawer o egni i fod ysbrydol i fynd i mewn i'r awyren materol, a'r egni hwnnw yw cariad gan amlaf.

Mae'n rheswm bod y rhan fwyaf o orbs mewn lluniau, y rhan fwyaf o fodau sy'n gallu gwneud y trawsnewid hwnnw, yn gwneud hynny i ymweld â rhywun annwyl.

Os ydych chi wedi colli anwylyd yn ddiweddar neu os ydych chi'n tynnu llun mewn lle sydd â chysylltiad cryf â rhywun rydych chi'n ei golli'n fawr, gallai ymddangosiad Coryn olygu eu bod yn estyn allan i wneud un atgof arall - i dawelu eich meddwl eu bod yn dal i fod. dros eich ysgwydd, gan edrych i lawr arnoch chi.

Awgrymiadau ar gyfer Gweld Orbs Mewn Lluniau

I orffen, mae gennym rai awgrymiadau i'r rhai ohonoch sy'n gobeithio dal mwy o orbs yn eich ffotograffau.

Maen nhw'n anrhagweladwy ar y cyfan, ond mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud i'w gwneud hi'n fwy tebygol y bydd dal Coryn ar gamera:

1. Ewch i yn ysbrydol lleoedd arwyddocaol. Mae lleoliadau ynni uchel yn cynnwys amgylchedd naturiol, mynwentydd, a hen dai.

2. Rhowch sylw i'ch anifeiliaid anwes. Mae anifeiliaid yn fwy cyfarwydd â'r amleddau dan sylw ac yn aml gallant weld orbau anweledig i'r llygad dynol. Os yw'n ymddangos bod gan gi'r teulu ddiddordeb arbennig mewn rhywbeth na allwch ei weld, ceisiwch dynnu llun.

3. Gall Orbs weithiau gael eu galw. Mae'n bosibl galw orb erbyndim ond gofyn am un i ymddangos. Nid yw hyn yn warant, ond mae ymchwiliadau wedi dangos bod gofyn yn ei gwneud yn fwy tebygol y byddwch yn gweld un.

4. Defnyddiwch gamera digidol yn hytrach na chamera ffilm. Mae camerâu digidol yn fwy effeithiol wrth ddal orbiau oherwydd eu bod yn gweithio ar yr un donfeddi golau â bodau egni.

5. Tynnwch nifer o luniau yn olynol yn gyflym. Mae Orbs yn symud yn gyflym iawn, felly wrth geisio tynnu llun un mewn lle rydych chi wedi'i weld o'r blaen, mae'n well tynnu cyfres o luniau yn gyflym i ddal unrhyw orbs sy'n symud o gwmpas.

6 . Addaswch y gosodiadau ar eich camera. Mae gwahanol orbs yn ymddangos mewn amgylchiadau gwahanol, felly os ydych chi'n cael trafferth eu dal ar gamera, yna chwaraewch o gwmpas gyda'r gosodiadau i weld a allwch chi ddod o hyd i ffurfwedd sy'n gweithio.

John Curry

Mae Jeremy Cruz yn awdur uchel ei barch, yn gynghorydd ysbrydol, ac yn iachawr ynni sy'n arbenigo ym myd fflamau deuol, hadau sêr, ac ysbrydolrwydd. Gydag angerdd dwfn dros ddeall cymhlethdodau’r daith ysbrydol, mae Jeremy wedi ymroi i ddarparu arweiniad a chefnogaeth i unigolion sy’n ceisio deffroad a thwf ysbrydol.Yn enedigol o allu naturiol greddfol, cychwynnodd Jeremy ar ei daith ysbrydol bersonol yn ifanc. Fel fflam deuol ei hun, mae wedi profi drosto’i hun yr heriau a’r pŵer trawsnewidiol a ddaw gyda’r cysylltiad dwyfol hwn. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith dwy fflam ei hun, teimlai Jeremy ei fod yn cael ei orfodi i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad i helpu eraill i lywio’r ddeinameg, sy’n aml yn gymhleth a dwys, sy’n wynebu fflamau deuol.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn unigryw, gan ddal hanfod doethineb ysbrydol dwfn tra'n ei gadw'n hawdd i'w ddarllenwyr. Mae ei blog yn gwasanaethu fel noddfa ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a'r rhai ar y llwybr ysbrydol, gan ddarparu cyngor ymarferol, straeon ysbrydoledig, a mewnwelediadau sy'n ysgogi'r meddwl.Yn cael ei gydnabod am ei ymagwedd dosturiol ac empathetig, mae angerdd Jeremy yn gorwedd mewn grymuso unigolion i gofleidio eu hunain dilys, ymgorffori eu pwrpas dwyfol, a chreu cydbwysedd cytûn rhwng y byd ysbrydol a chorfforol. Trwy ei ddarlleniadau greddfol, sesiynau iachâd ynni, ac yn ysbrydolblogiau dan arweiniad, mae wedi cyffwrdd â bywydau unigolion di-rif, gan eu helpu i oresgyn rhwystrau a dod o hyd i heddwch mewnol.Mae dealltwriaeth ddofn Jeremy Cruz o ysbrydolrwydd yn ymestyn y tu hwnt i fflamau deuol a hadau sêr, gan dreiddio i wahanol draddodiadau ysbrydol, cysyniadau metaffisegol, a doethineb hynafol. Mae’n tynnu ysbrydoliaeth o ddysgeidiaeth amrywiol, gan eu plethu ynghyd yn dapestri cydlynol sy’n siarad â gwirioneddau cyffredinol taith yr enaid.Yn siaradwr ac athro ysbrydol y mae galw mawr amdano, mae Jeremy wedi cynnal gweithdai ac encilion ledled y byd, gan rannu ei fewnwelediadau ar gysylltiadau enaid, deffroad ysbrydol, a thrawsnewid personol. Mae ei agwedd lawr-i-ddaear, ynghyd â'i wybodaeth ysbrydol ddofn, yn sefydlu amgylchedd diogel a chefnogol i unigolion sy'n ceisio arweiniad ac iachâd.Pan nad yw’n ysgrifennu nac yn arwain eraill ar eu llwybr ysbrydol, mae Jeremy’n mwynhau treulio amser ym myd natur ac archwilio gwahanol ddiwylliannau. Mae'n credu, trwy ymgolli yn harddwch y byd naturiol a chysylltu â phobl o bob cefndir, y gall barhau i ddyfnhau ei dyfiant ysbrydol ei hun a'i ddealltwriaeth empathig o eraill.Gyda’i ymrwymiad diwyro i wasanaethu eraill a’i ddoethineb dwys, mae Jeremy Cruz yn olau arweiniol ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a phob unigolyn sy’n ceisio deffro eu potensial dwyfol a chreu bodolaeth enaid.Trwy ei flog a'i offrymau ysbrydol, mae'n parhau i ysbrydoli a dyrchafu'r rhai ar eu teithiau ysbrydol unigryw.