A all Cemeg Fod yn Un Ochr - Atyniad Neu Gemeg?

John Curry 19-10-2023
John Curry

Mae cemeg yn dipyn o enigma, yn anodd ei ddiffinio ond yn amlwg pan fyddwch chi'n ei brofi. Ond a all cemeg fyth fod yn unochrog?

Bu peth dadlau ar y mater hwn, gyda phobl yn syrthio ar y ddwy ochr.

Gweld hefyd: Ystyr Ysbrydol Niwl mewn Breuddwyd: Plymio'n ddyfnach i Ddehongliad Breuddwyd

Ond yn syml, y broblem yma yw un o bersbectif.

Beth yw Cemeg?

Cemeg rhwng dau berson yw'r rhwyddineb naturiol y gallant ryngweithio a chyfathrebu ag ef.

Mae gwahanol fathau o gemeg. Er enghraifft, mae cemeg sgyrsiol yn caniatáu ar gyfer sgyrsiau diddiwedd heb redeg allan o bethau i'w dweud.

Mae yna hefyd werth cemeg, cemeg broffesiynol, ac, wrth gwrs, cemeg ffisegol agos.

Gweld hefyd: 722 Ei Ystyr A'i Arwyddocâd

Pan rydyn ni'n dweud bod gennym ni “gemeg” gyda rhywun, rydyn ni fel arfer yn golygu bod gennym ni'r cyfan neu'r rhan fwyaf o'r mathau hyn o gemeg gyda nhw.

Un math fydd yn dominyddu fel arfer, ond anaml mae cemeg wedi'i gyfyngu i ddim ond un math.

Mae cemeg mewn perthynas yn hynod o bwysig. Rydych chi'n gwybod hyn os ydych chi erioed wedi cael perthynas ddiflas, ddiflas a heb unrhyw synnwyr o gyffro.

Mae'n cyfrannu at y sgwrs, cydweithrediad, ac agosatrwydd corfforol - y cyfan yn hanfodol mewn perthynas (rhamantaidd).<1

Pyst Perthnasol:

  • Ystyr Cemeg Rhwng Dyn A Menyw - 20 Arwydd
  • Beth Mae'n Ei Olygu Pan Fyddwch Chi'n Cael Bwmpenau Wrth Weddïo?
  • Ystyr Ysbrydol Ci yn Croesi Eich Llwybr: Taith…
  • Breuddwydion Am Ddim yn Gallu Rhedeg: Beth Maen nhw'n Ei Olygu?

Felly mae cael cemeg yn hanfodol. Pan fyddwch chi'n meddwl bod gennych chi gemeg gyda rhywun ac mae'n troi allan nad ydyn nhw'n teimlo'r un ffordd, fe all fod yn demtasiwn i gredu eich bod chi wedi profi cemeg unochrog.

Myth Un- Cemeg Ochr

Mae pobl sy'n dweud ei bod yn bosibl cael cemeg unochrog fel arfer yn cyfeirio at bethau eraill.

Mae cael atyniad unochrog yn bosibl. Gall hyn fod yn atyniad emosiynol neu gorfforol, ac yn aml y ddau.

Os ydych chi'n profi atyniad unochrog o unrhyw fath, efallai eich bod dan yr argraff bod yna hefyd y cemeg rhyngoch chi a'i fod hefyd yn rhannol .

Ond ni all cemeg fod yn unochrog. Byddech chi'n camgymryd atyniad ar gyfer cemeg, camgymeriad cyffredin sy'n gwbl naturiol.

> Nid yw Cemeg Byth yn Unochrog

Y rheswm pam fod cemeg ni all fod yn unochrog yn syml iawn.

Mae cemeg yn briodwedd perthynas. Hynny yw, mae naill ai cemeg mewn perthynas neu nid oes.

Erthygl Berthnasol Sut i Wneud i Ryw Feddwl Amdanoch Chi'n Delepathig

Mae'r cliw i hyn yn yr ymadroddion canlynol:

“Mae gennym ni cemeg gyda'n gilydd.”

“Roedd gen i gemeg wych gydag e.”

Pyst Perthnasol:

  • Ystyr Cemeg Rhwng Dyn A Menyw - 20 Arwydd
  • Beth Mae'n Ei Olygu Pan Gewch Goosebumps TraGweddïo?
  • Ystyr Ysbrydol Ci Yn Croesi Eich Llwybr: Taith…
  • Breuddwydion Am Ddim yn Gallu Rhedeg: Beth Ydynt yn ei Olygu?

“Roedd ein cemeg yn anhygoel!”

Cymharwch y rhain â’r ymadroddion canlynol:

“Roedd gen i gemeg iddo.”

“Roedd gan y ddau ohonom gemeg i’n gilydd.” Mae'r ymadrodd olaf yn swnio'n iawn.

Mae cemeg, fel y tango, yn cymryd dau. Mae fel dal dwylo - naill ai rydych chi'n dal dwylo gyda'ch gilydd, neu nid yw'r naill na'r llall yn dal dwylo.

Yr anhawster yw y bydd weithiau'n teimlo bod gennych chi gemeg wych gyda rhywun, ond mae'n ymddangos bod y cyfan wedi'i ddychmygu.

Yn yr achos hwnnw, roedd gennych atyniad unochrog yn hytrach na chemeg rhagfarnllyd.

Y rheswm craidd o dan y cyfan na all cemeg fod yn unochrog yw mai rhyngweithiad yw cemeg.

Yn union fel cemeg wyddonol, mae'n ymwneud â chymysgu cynhwysion i greu adweithiau.

Felly cofiwch, y tro nesaf y byddwch chi'n meddwl eich bod chi wedi profi cemeg unochrog, atgoffwch eich hun mai atyniad unochrog yn unig ydyw. .

Bydd yn pasio, ac mae yna bobl y byddwch chi'n rhannu cemeg ddwys a chydfuddiannol â nhw.

Cwestiynau Cyffredin

C: A All Un Person Deimlo'n Gemeg Ac Nid y llall?

A: Nid yw Cemeg yn unochrog. Perthynas rhwng dau unigolyn yw cemeg. Os ydych chi'n synhwyro cemeg gyda rhywun, mae'n dangos eu bod yn teimlo'r un ffordd amdanoch chi.

Fodd bynnag, fela grybwyllwyd yn yr adran flaenorol, mae eithriadau. O ganlyniad, os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich denu at rywun ond nad ydyn nhw'n ailadrodd eich teimladau, efallai y byddwch chi'n credu bod y cemeg yn unochrog. >

C: All cemeg fod unochrog?

A: Yn gyffredinol, na. Mae cemeg fel arfer yn gydfuddiannol. Os ydych chi'n teimlo cysylltiad cryf â rhywun, maen nhw'n debygol o'i deimlo hefyd.

Mae'r rhan fwyaf ohonom ni'n drysu rhwng cemeg ac atyniad i'r ddwy ochr, sy'n ddau beth gwahanol. Mae'n bosibl cael eich denu at rywun heb deimlo unrhyw gemeg gyda nhw.

Yn syml, atyniad corfforol neu emosiynol yw atyniad. Dyma'r grym tynnu sy'n eich tynnu at berson arall.

Mae cemeg, ar y llaw arall, yn llawer dyfnach. Mae rhywbeth anniriaethol yn gwneud i chi deimlo fel eich bod chi'n “clicio” gyda rhywun.

Erthygl Berthnasol Atyniad Anllafar Rhwng Cyfeillion

Pan nad yw'r person arall yn cyd-fynd â'r teimladau, rydyn ni'n cymryd bod ein cemeg yn unochrog.

Ond weithiau, nid y person rydyn ni'n fwyaf cydnaws ag ef yw'r person rydyn ni'n cael ein denu ato. Ac weithiau, nid y person rydyn ni'n cael ein denu ato yw'r person y mae gennym ni gemeg ag ef.

C: A All Atyniad Fod yn Unochrog?

A: Ydy, mae yna achosion pan fydd un person yn fwy atyniadol i unigolyn arall. Atyniad yw ymateb corfforol neu emosiynol person i rywun arall. Y teimlad sy'n ein denu i mewn.

Gallwn gael ein denu atorhywun heb unrhyw gemeg gyda nhw. Gan mai dim ond yr adwaith cyntaf yw atyniad, mae hyn fel arfer yn wir. Dyna sy'n ein denu ni at rywun yn y lle cyntaf.

C: Sut i Ddweud Os Mae Atyniad yn Unochrog?

A: Mae gall fod yn anodd dweud a yw'r atyniad yn unochrog, ond gall rhai dangosyddion allweddol eich helpu i ddod o hyd iddo.

Os ydych chi'n meddwl yn gyson am y person, rydych chi'n cael eich denu ato, ond dydyn nhw byth yn ymddangos i feddwl amdanoch chi neu ddangos unrhyw ddiddordeb ynoch chi, mae'n debygol bod yr atyniad yn unochrog.

Yn ogystal, os byddwch chi'n cael eich hun yn gwneud pob ymdrech i fynd ar ôl y person rydych chi'n cael eich denu ato heb cilyddol, mae'n hefyd yn debygol bod yr atyniad yn unochrog.

Os ydych chi'n ansicr a yw'r atyniad yn unochrog, mae'n bwysig cyfathrebu â'r person rydych chi'n cael eich denu ato.

Gofynnwch iddyn nhw os oes ganddyn nhw ddiddordeb ynoch chi neu os ydyn nhw'n teimlo'r un ffordd amdanoch chi.

C: A yw Perthnasoedd Carmig yn Unochrog?

Ni all unrhyw berthynas garmig fod yn foddhaus a chariadus heb fod yn unochrog.

Fodd bynnag, mae perthnasoedd carmig yn aml yn unochrog oherwydd bod un person fel arfer yn buddsoddi mwy yn y berthynas na'r llall.

Gall hyn fod oherwydd amrywiol resymau, megis fel materion heb eu datrys o fywydau'r gorffennol neu awydd i helpu'r person arall i wella.

Beth bynnag yw'r rheswm, os cewch eich hun mewn carmic unochrogperthynas, mae'n bwysig cyfathrebu â'ch partner a sicrhau bod y ddau ohonoch ar yr un dudalen.

John Curry

Mae Jeremy Cruz yn awdur uchel ei barch, yn gynghorydd ysbrydol, ac yn iachawr ynni sy'n arbenigo ym myd fflamau deuol, hadau sêr, ac ysbrydolrwydd. Gydag angerdd dwfn dros ddeall cymhlethdodau’r daith ysbrydol, mae Jeremy wedi ymroi i ddarparu arweiniad a chefnogaeth i unigolion sy’n ceisio deffroad a thwf ysbrydol.Yn enedigol o allu naturiol greddfol, cychwynnodd Jeremy ar ei daith ysbrydol bersonol yn ifanc. Fel fflam deuol ei hun, mae wedi profi drosto’i hun yr heriau a’r pŵer trawsnewidiol a ddaw gyda’r cysylltiad dwyfol hwn. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith dwy fflam ei hun, teimlai Jeremy ei fod yn cael ei orfodi i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad i helpu eraill i lywio’r ddeinameg, sy’n aml yn gymhleth a dwys, sy’n wynebu fflamau deuol.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn unigryw, gan ddal hanfod doethineb ysbrydol dwfn tra'n ei gadw'n hawdd i'w ddarllenwyr. Mae ei blog yn gwasanaethu fel noddfa ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a'r rhai ar y llwybr ysbrydol, gan ddarparu cyngor ymarferol, straeon ysbrydoledig, a mewnwelediadau sy'n ysgogi'r meddwl.Yn cael ei gydnabod am ei ymagwedd dosturiol ac empathetig, mae angerdd Jeremy yn gorwedd mewn grymuso unigolion i gofleidio eu hunain dilys, ymgorffori eu pwrpas dwyfol, a chreu cydbwysedd cytûn rhwng y byd ysbrydol a chorfforol. Trwy ei ddarlleniadau greddfol, sesiynau iachâd ynni, ac yn ysbrydolblogiau dan arweiniad, mae wedi cyffwrdd â bywydau unigolion di-rif, gan eu helpu i oresgyn rhwystrau a dod o hyd i heddwch mewnol.Mae dealltwriaeth ddofn Jeremy Cruz o ysbrydolrwydd yn ymestyn y tu hwnt i fflamau deuol a hadau sêr, gan dreiddio i wahanol draddodiadau ysbrydol, cysyniadau metaffisegol, a doethineb hynafol. Mae’n tynnu ysbrydoliaeth o ddysgeidiaeth amrywiol, gan eu plethu ynghyd yn dapestri cydlynol sy’n siarad â gwirioneddau cyffredinol taith yr enaid.Yn siaradwr ac athro ysbrydol y mae galw mawr amdano, mae Jeremy wedi cynnal gweithdai ac encilion ledled y byd, gan rannu ei fewnwelediadau ar gysylltiadau enaid, deffroad ysbrydol, a thrawsnewid personol. Mae ei agwedd lawr-i-ddaear, ynghyd â'i wybodaeth ysbrydol ddofn, yn sefydlu amgylchedd diogel a chefnogol i unigolion sy'n ceisio arweiniad ac iachâd.Pan nad yw’n ysgrifennu nac yn arwain eraill ar eu llwybr ysbrydol, mae Jeremy’n mwynhau treulio amser ym myd natur ac archwilio gwahanol ddiwylliannau. Mae'n credu, trwy ymgolli yn harddwch y byd naturiol a chysylltu â phobl o bob cefndir, y gall barhau i ddyfnhau ei dyfiant ysbrydol ei hun a'i ddealltwriaeth empathig o eraill.Gyda’i ymrwymiad diwyro i wasanaethu eraill a’i ddoethineb dwys, mae Jeremy Cruz yn olau arweiniol ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a phob unigolyn sy’n ceisio deffro eu potensial dwyfol a chreu bodolaeth enaid.Trwy ei flog a'i offrymau ysbrydol, mae'n parhau i ysbrydoli a dyrchafu'r rhai ar eu teithiau ysbrydol unigryw.