Kundalini Deffro Clustiau Canu: Pam Ydw i'n Profi Hyn?

John Curry 19-10-2023
John Curry

Gall deffro Kundalini gael llawer o effeithiau ar y corff. Un ohonynt yw eich clustiau yn canu.

Ond pam byddai deffroad kundalini yn achosi i'ch clustiau ganu? A pha symptomau rhyfedd eraill y gallech chi eu profi yn ystod deffroad kundalini, a pham?

Gadewch i ni edrych ar yr effeithiau y mae deffroad kundalini yn ei gael ar y corff.

Gweld hefyd: Ystyr Aura Gwyrddlas

Deffroad Kundalini yn Canu Clustiau<4

Pan fyddwn yn cael deffroad kundalini, mae llwyth cyfan o egni ysbrydol ychwanegol yn dechrau llifo trwy ein system.

Yr egni hwn sy'n gyrru'r egni kundalini i'r wal ac yn ei helpu i ffurfio trwy ein corff cynnil .

Mae ein canolfannau ynni chakra cynradd yn cael eu gorlwytho ag egni yn ystod y broses hon ac yn dod yn or-actifadu.

Pan mae ein clustiau'n canu yn ystod deffroad kundalini, mae hynny oherwydd gwddf gorfywiog neu drydydd llygad chakras.

Mae llif egni ychwanegol ar amleddau dirgrynol anghyfarwydd o uchel yn achosi i'r ddwy ganolfan ynni hyn hollti wrth y gwythiennau, gan achosi symptomau fel canu clustiau.

Y chakra mwyaf tebygol sy'n gyfrifol am y canu clust hwn yw'r chakra trydydd llygad gan fod ganddo barth dros ganfyddiad a'r synhwyrau.

Ond gall hefyd gael ei achosi gan chakra gwddf gorweithredol gan fod gan hwn barth dros gyfathrebu.

Swyddi Cysylltiedig:

  • Ystyr Ysbrydol Neidr Goch a Du
  • Ystyr Ysbrydol o Llosgi Traed - 14 Symbolaeth Syfrdanol
  • Hypnic Jerk Ystyr Ysbrydol: Rhyddhau oEgni Negyddol
  • Canu yn y Glust Iawn: Ystyr Ysbrydol

Kundalini Deffro Clustiau Canu A Symptomau Eraill

Dyn yn cael cur pen gartref

Y ffordd orau o ddeall symptomau deffro kundalini yw teithio drwy'r chakras.

Chakra Gwraidd

Yn y chakra gwraidd, efallai y byddwn yn teimlo'n fwy lefelau o bryder. Hyd yn oed y jitters! Mae'r chakra hwn yn delio â'n ysgogiadau goroesi.

Felly gall chakra gwraidd gorweithredol a achosir gan ddeffroad kundalini olygu ein bod yn teimlo'n llethu gan ofn a'r angen i oroesi.

Chakra Sacral<4

Yn y chakra sacral, gallwn ddioddef o broblemau gyda hunan-foddhad.

Efallai y byddwn yn gorfwyta, yn yfed gormod neu'n syrthio i ddibyniaeth.

Gorfywiogrwydd yn ystod deffroad kundalini yn achosi i'r chakra sacral ein gwneud yn obsesiwn â'r pleserau sylfaenol mewn bywyd.

Cakra Plexus Solar

Yn y chakra plecsws solar, rydym yn cael ein bwyta gan yr ego.

Rydym yn gor-adnabod gyda'n hanghenion ein hunain dros anghenion eraill a gallwn ddod yn farus a digydymdeimlad.

Pan fydd deffroad kundalini yn gwneud y chakra plecsws solar yn orfywiog, rydym yn dod yn hunanol ac yn cael ein gyrru gan ego.

Chakra Calon

Yn y chakra galon, rydym yn dioddef i'r gwrthwyneb. Ymrwymwn yn ddiangen mewn hunan-aberth i erlid cariad; rydyn ni'n rhoi'r gorau i bethau na ddylem ni.

Pyst Perthnasol:

  • Ystyr Ysbrydol Neidr Goch a Du
  • Ystyr Ysbrydol o Llosgi Traed - 14 Symbolaeth Syfrdanol
  • Hypnic Jerk Ystyr Ysbrydol: Rhyddhau Egni Negyddol
  • Canu yn y Glust Dde: Ystyr Ysbrydol

Gall deffro Kundalini achosi i'r chakra galon fod yn orweithgar. Achosi ni i gael ein difa gan ein hangen i garu a chael ein caru.

Chakra Gwddf

Yn y chakra gwddf, rydym yn cael anawsterau wrth gyfathrebu.

> Rydyn ni'n siarad gormod ac yn gwrando digon, yn colli ein ffilter ac yn dechrau clebran. Ar y cyfan heb gyfleu'r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud.Erthygl Berthnasol 14 Buddion Ac Arwyddion Deffro Kundalini

Mae gorfywiogrwydd yn ein gwneud ni'n feiddgar wrth sgwrsio ac yn ddrwg am wrando.

Third Eye Chakra

Yn y trydydd chakra llygad, rydym wedi ein claddu yn ein synhwyrau.

Fel y crybwyllwyd, rydym yn dioddef o glust yn canu a golwg aneglur, sensitifrwydd golau, rhithweledigaethau clywedol, a phob math o orlwythiadau synhwyraidd eraill.

Chakra’r Goron

Ac yn olaf, yn y chakra goron, nid ydym yn dioddef o’r gorfywiogrwydd.

Mewn gwirionedd, deffroad kundalini yn unig sy’n caniatáu inni i gael mynediad i'r ysbrydolrwydd sy'n gynhenid ​​​​yn chakra'r goron.

Ond am eiliad boeth, gallwn deimlo sut brofiad yw bod yn wirioneddol gysylltiedig â'r awyren ysbrydol trwy ein chakra goron. <1.

Tinnitus Kundalini

Kundalini tinnitus yw'r canu a'r suo yn eich clustiau sy'n gysylltiedig â deffroad Kundalinibroses.

Mae'n symptom cyffredin iawn y mae llawer ohonom yn ei brofi, er nad yw athrawon ysbrydol neu ymarferwyr profiadol yn siarad amdano'n aml.

Yn wir, mae llawer ohonom yn cael gwybod amdano gan eraill. pobl sy'n mynd trwy'r un peth.

Os ydych chi'n dioddef tinitus yn ystod eich deffroad Kundalini, mae hyn fel arfer yn arwydd bod eich corff yn mynd trwy lawer o newidiadau ar lefel ddwfn iawn.

Efallai eich bod yn teimlo rhywfaint o egni a theimladau dwys yn eich corff, ac mae'n debyg bod eich meddwl hefyd yn mynd trwy lawer o newidiadau.

Gall hyn i gyd fod yn llethol iawn, ac mae'n naturiol i chi deimlo rhywfaint o bryder neu hyd yn oed ofn.

Ceisiwch gofio bod hyn yn rhan arferol o'r broses, a bydd yn mynd heibio.

Yn y cyfamser, mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i leddfu symptomau tinitws .

Mae rhai pobl yn gweld bod cael digon o orffwys, bwyta diet iach, ac arferion anadlu a myfyrdod yn eu helpu i ymdopi â thinitus.

Beth bynnag y penderfynwch ei wneud, cofiwch y bydd hyn hefyd yn mynd heibio.

Clustiau wedi'u Rhwystro Kundalini

Mae clustiau wedi'u blocio Kundalini yn symptom cyffredin arall o broses deffro Kundalini.

Fel tinitws, mae clustiau wedi'u blocio yn aml yn arwydd bod mae eich corff a'ch meddwl yn mynd trwy newidiadau dwys yn ystod y cyfnod hwn.

I rai pobl, gall clustiau sydd wedi blocio fod yn anghyfforddus iawn neu hyd yn oed yn boenus.

Mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud illeddfu symptomau clustiau wedi blocio.

Mae rhai pobl yn gweld bod gwres yn helpu, felly fe allech chi geisio eistedd mewn sawna neu gymryd bath poeth.

Gallech hefyd geisio defnyddio cywasgiad cynnes ar eich clustiau neu eu tylino'n ysgafn.

Beth bynnag a wnewch, cofiwch fod hyn yn rhan arferol o'r broses, a bydd yn mynd heibio.

Erthygl Perthnasol Kundalini Energy Twin Flame

Pwysau Clust Kundalini

Mae pwysedd clust Kundalini yn symptom cyffredin arall o broses ddeffro Kundalini.

Fel tinitws a chlustiau wedi blocio, mae pwysedd clust yn aml yn arwydd bod eich corff a'ch meddwl yn mynd trwy newidiadau dwys .

I rai pobl, gall pwysau clust fod yn anghyfforddus iawn neu hyd yn oed yn boenus.

Clust i Ganu A Deffroad Ysbrydol

Mae llawer o symptomau deffroad ysbrydol , ac mae un ohonyn nhw'n canu clustiau. Yn

Mae canu clustiau yn aml yn arwydd eich bod yn derbyn arweiniad gan eich tywyswyr hunan neu ysbryd uwch. Mae hefyd yn ffordd iddyn nhw gael eich sylw.

Os ydych chi'n profi clustiau'n canu, mae cadw'r ddaear a chadw meddylfryd positif yn bwysig.

Er y gall fod yn ansefydlog, cofiwch beth bynnag sy'n digwydd yn arwydd o gynnydd ar eich taith ysbrydol.

Mae hefyd yn arwydd efallai y bydd angen i chi arafu neu dorri o'ch trefn arferol.

Cael digon o orffwys, ymarfer hunan-ymddiriedaeth. gofal, ac estyn allan at ffrind neu aelod o'r teulu os oes angencefnogaeth.

15>

Deffroad Ysbrydol A Phwysau Clust

Simpiad arall o ddeffroad ysbrydol yw pwysau clust.

Gall hyn deimlo fel bod eich clustiau wedi'u plygio neu'n llawn, a gall ymdeimlad o wacter gyd-fynd ag ef.

Mae pwysedd clust yn aml yn arwydd eich bod yn sylwi ar amleddau uwch.

Mae hefyd yn ffordd i'ch tywyswyr gael eich sylw.

Poen Clust a Deffroad Ysbrydol

Os ydych chi'n teimlo poenau llym yn eich clustiau, yn enwedig os oes gennych chi boenau llym yn eich clustiau. canu neu swnian, yna efallai eich bod yn profi deffroad ysbrydol.

Mae poen yn y glust a'r symptomau cysylltiedig yn aml yn digwydd wrth i Kundalini godi hefyd. corff, ac nid yw rhai pobl yn gallu ymdopi ag ef.

Gweld hefyd: Ystyr Rhif 88 Mewn Rhifyddiaeth

Pan fydd hyn yn digwydd, efallai y byddwch chi'n profi synhwyrau fel sioc drydanol yn rhedeg trwy'ch corff ynghyd â chanu yn eich clustiau a phoen clust.

0>Mae rhai pobl hefyd yn teimlo teimlad pinnau bach ar hyd yr asgwrn cefn neu ar gefn eu pen hefyd.

Mae hyn mewn gwirionedd yn ddigwyddiad eithaf cyffredin yn ystod goleuedigaeth neu ddeffroad ysbrydol, felly nid ydych chi ar eich pen eich hun os yw hyn yn digwydd.

Casgliad

Os ydych chi’n profi poen yn eich clust ac yn canu fel rhan o ddeffroad ysbrydol, yna mae’n bwysig cofio bod hyn yn gwbl normal.

Dim ond ffordd eich corff o addasu i'r mewnlifiad oegni.

I helpu i leddfu unrhyw anghysur, dylech geisio ymarfer rhai technegau ymwybyddiaeth ofalgar.

Sicrhewch eich bod yn cael digon o gwsg ac yn cadw'n hydradol trwy gydol y dydd.

John Curry

Mae Jeremy Cruz yn awdur uchel ei barch, yn gynghorydd ysbrydol, ac yn iachawr ynni sy'n arbenigo ym myd fflamau deuol, hadau sêr, ac ysbrydolrwydd. Gydag angerdd dwfn dros ddeall cymhlethdodau’r daith ysbrydol, mae Jeremy wedi ymroi i ddarparu arweiniad a chefnogaeth i unigolion sy’n ceisio deffroad a thwf ysbrydol.Yn enedigol o allu naturiol greddfol, cychwynnodd Jeremy ar ei daith ysbrydol bersonol yn ifanc. Fel fflam deuol ei hun, mae wedi profi drosto’i hun yr heriau a’r pŵer trawsnewidiol a ddaw gyda’r cysylltiad dwyfol hwn. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith dwy fflam ei hun, teimlai Jeremy ei fod yn cael ei orfodi i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad i helpu eraill i lywio’r ddeinameg, sy’n aml yn gymhleth a dwys, sy’n wynebu fflamau deuol.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn unigryw, gan ddal hanfod doethineb ysbrydol dwfn tra'n ei gadw'n hawdd i'w ddarllenwyr. Mae ei blog yn gwasanaethu fel noddfa ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a'r rhai ar y llwybr ysbrydol, gan ddarparu cyngor ymarferol, straeon ysbrydoledig, a mewnwelediadau sy'n ysgogi'r meddwl.Yn cael ei gydnabod am ei ymagwedd dosturiol ac empathetig, mae angerdd Jeremy yn gorwedd mewn grymuso unigolion i gofleidio eu hunain dilys, ymgorffori eu pwrpas dwyfol, a chreu cydbwysedd cytûn rhwng y byd ysbrydol a chorfforol. Trwy ei ddarlleniadau greddfol, sesiynau iachâd ynni, ac yn ysbrydolblogiau dan arweiniad, mae wedi cyffwrdd â bywydau unigolion di-rif, gan eu helpu i oresgyn rhwystrau a dod o hyd i heddwch mewnol.Mae dealltwriaeth ddofn Jeremy Cruz o ysbrydolrwydd yn ymestyn y tu hwnt i fflamau deuol a hadau sêr, gan dreiddio i wahanol draddodiadau ysbrydol, cysyniadau metaffisegol, a doethineb hynafol. Mae’n tynnu ysbrydoliaeth o ddysgeidiaeth amrywiol, gan eu plethu ynghyd yn dapestri cydlynol sy’n siarad â gwirioneddau cyffredinol taith yr enaid.Yn siaradwr ac athro ysbrydol y mae galw mawr amdano, mae Jeremy wedi cynnal gweithdai ac encilion ledled y byd, gan rannu ei fewnwelediadau ar gysylltiadau enaid, deffroad ysbrydol, a thrawsnewid personol. Mae ei agwedd lawr-i-ddaear, ynghyd â'i wybodaeth ysbrydol ddofn, yn sefydlu amgylchedd diogel a chefnogol i unigolion sy'n ceisio arweiniad ac iachâd.Pan nad yw’n ysgrifennu nac yn arwain eraill ar eu llwybr ysbrydol, mae Jeremy’n mwynhau treulio amser ym myd natur ac archwilio gwahanol ddiwylliannau. Mae'n credu, trwy ymgolli yn harddwch y byd naturiol a chysylltu â phobl o bob cefndir, y gall barhau i ddyfnhau ei dyfiant ysbrydol ei hun a'i ddealltwriaeth empathig o eraill.Gyda’i ymrwymiad diwyro i wasanaethu eraill a’i ddoethineb dwys, mae Jeremy Cruz yn olau arweiniol ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a phob unigolyn sy’n ceisio deffro eu potensial dwyfol a chreu bodolaeth enaid.Trwy ei flog a'i offrymau ysbrydol, mae'n parhau i ysbrydoli a dyrchafu'r rhai ar eu teithiau ysbrydol unigryw.