Tisian 3 gwaith yn olynol: Ystyr Ysbrydol

John Curry 02-10-2023
John Curry

Rydym i gyd wedi clywed y dywediad bod rhywun yn meddwl amdanyn nhw os bydd rhywun yn tisian deirgwaith yn olynol.

Ond beth mae'r dywediad hwn yn ei olygu, ac yn bwysicach fyth, a oes unrhyw wirionedd iddo?

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar y symbolaeth ysbrydol a rhifyddiaeth y tu ôl i disian deirgwaith yn olynol a pham mae rhai yn credu ei fod yn arwydd bod meddyliau rhywun arall yn cael eu teimlo.

Pam Ydym Ni'n Tisian Beth bynnag?

Mae tisian yn ateb pwrpas pwysig i'n cyrff; mae'n helpu i'n hamddiffyn rhag haint posibl trwy ddiarddel gronynnau diangen o'n trwynau.

Mae'r tisian yn achosi i ruthr o aer gael ei ddiarddel o'r trwyn dros 100 milltir yr awr, gan arwain at unrhyw ronynnau sy'n bresennol yn y pilenni mwcaidd cael ein taflu allan o'n corff.

Mae hyn yn helpu i'n cadw'n iach ac yn rhydd rhag haint.

Ond pam mae rhai pobl yn cael eu hunain yn tisian sawl gwaith yn olynol?

Tra gall fod rhywbeth sy'n cythruddo'ch trwyn - fel paill neu lwch - gall tisian lluosog nodi problemau iechyd sylfaenol fel alergeddau neu sinwsitis y dylai meddyg eu harchwilio.

Gweld hefyd: 1111 Aduniad Twin Fflam - Yn Nodi Dechrau'r Daith Gyda'n Gilydd

Symboleg Ysbrydol a Rhifyddiaeth Tisian<4

O ran y symbolaeth ysbrydol y tu ôl i disian, mae sawl damcaniaeth ynglŷn â pham mae rhai diwylliannau’n credu y dylai rhywun ddweud “bendithiwch chi” ar ôl i rywun disian.

Mae un ddamcaniaeth yn awgrymu bod dweud “ bendithia di” gwarchae ar ddrygioniysbrydion a all geisio mynd i mewn i'r corff trwy'r darnau trwynol sy'n dod i'r amlwg yn sydyn pan fyddwn ni'n tisian.

Postiau Perthnasol:

  • Beth yw Ystyr Ysbrydol Tagfeydd Trwynol?
  • Alergeddau Ystyr Ysbrydol - Rhesymau Pam Mae Hyn yn Bwysig
  • Ystyr Ysbrydol Ystlum Yn Eich Tŷ: Cofleidio…
  • Y Tair Brain Du Ystyr Ysbrydol - 12 Symbolaeth

Meddwl arall yw bod dweud “bendith arnoch” yn dod â lwc dda neu hyd yn oed fanteision iechyd, fel atal annwyd neu gur pen.

O ran rhifyddiaeth, mae llawer o ddiwylliannau yn rhoi ystyr arbennig i rifau, megis tri, saith, a naw, oherwydd eu cymesuredd neu eu dwyfoldeb — meddyliwch Rheol Tri neu Egwyddor Saith — y mae rhyw grediniaeth yn rhoddi grym ac arwyddocâd ychwanegol iddynt.

Y mae y syniad hwn wedi ymestyn i'r modern- ofergoelion dydd, gyda llawer yn credu os bydd rhywun yn digwydd ar ddigwyddiad gyda'r niferoedd cysegredig hyn deirgwaith yn olynol - fel clyw taranau deirgwaith yn olynol - mae'n rhaid iddo fod yn arwydd o rywbeth y tu hwnt i gyd-ddigwyddiad.

Yn yr un modd ar gyfer ein prif bwnc: mae rhai'n credu, os bydd rhywun yn tisian deirgwaith yn olynol, bod yn rhaid i hyn hefyd fod yn arwydd o rywbeth rhyfeddol!

Erthygl Berthnasol Ystyr Ysbrydol Pysgod yn Neidio Allan o Ddŵr

Diarddel Egni Negyddol

Mewn sawl diwylliant ledled y byd - yn enwedig y rhai sy'n seiliedig ar grefyddau animistaidd megisShintoiaeth a chredoau paganaidd - credir y gall salwch ddeillio o egni negyddol sy'n bresennol yn ein cyrff a achosir gan straen, dicter, a hyd yn oed grymoedd drwg y tu allan i ni ein hunain, fel ysbrydion neu gythreuliaid.

Er mwyn helpu i amddiffyn eich hun rhag yr egni negyddol hyn, gellir perfformio defodau lle defnyddir geiriau pwerus fel mantras neu incantations ynghyd ag ystumiau symbolaidd, megis chwifio'r mwg dros eich hun fel pe bai'n brwsio ysbrydion a chymylau tywyll yn hofran uwch eich pen (a elwir yn subah).

Credir bod y defodau hyn yn helpu i ddiarddel unrhyw egni negyddol sy'n bresennol o fewn y corff tra ar yr un pryd yn darparu cysur yn erbyn grymoedd allanol sy'n ceisio niweidio ein ffordd.

Yn ôl traddodiad Tsieineaidd, mae un ddefod yn cynnwys tri-thisian ailadrodd, sy'n gweithredu fel mecanwaith puro effeithiol yn erbyn anlwc.

Drwy ailadrodd symudiadau'n gyflym fel plygu'ch pen deirgwaith yn olynol (i faeddu'ch hun yn symbolaidd) ac yna dweud yn gyflym “diolch” dair gwaith wedyn ( i lanhau eich hun o faw), mae'n rhyddhau unrhyw egni negyddol sydd wedi cronni y tu mewn i'ch corff tra ar yr un pryd yn eich bendithio ag amddiffyniad rhag grymoedd allanol sy'n ceisio achosi niwed. gall tisian rhywun roi tawelwch meddwl er gwaethaf galw ofergoeliaeth, gan gynnig arhwyd ​​diogelwch seicolegol yn erbyn peryglon anweledig ynghyd â lles corfforol i'r rhai sy'n ymarfer dulliau iachau traddodiadol yn seiliedig ar draddodiad llên gwerin, fel rhai Americanwyr Brodorol.

Postau Cysylltiedig:

  • Beth ai Ystyr Ysbrydol y Tagfeydd Trwynol?
  • Alergeddau Ystyr Ysbrydol - Rhesymau Pam Mae Hyn yn Bwysig
  • Ystyr Ysbrydol Ystlum Yn Eich Tŷ: Cofleidio…
  • Y Tair Brain Du Ystyr Ysbrydol - 12 Symbolaeth

Mae Rhywun yn Meddwl Amdanat Ti

Er nad yw gwyddoniaeth wedi esbonio eto pam ein bod weithiau'n canfod ein hunain yn anesboniadwy o ymestyn protocol wrth berfformio rhai defodau cyffredin (fel golchi dwylo'n aml) neu wneud cysylltiadau rhwng endidau cwbl amherthnasol, mae llawer yn credu yn ddwfn y tu mewn i ni ein hunain, ar ryw lefel, rydym yn teimlo bod rhywbeth yn wir boed yn ymwybodol ymwybodol neu ddim yn ymwybodol o gwbl (fel teimlo bod rhywun yn gwylio drosom pan nad oes neb arall).

Efallai y gall hyn esbonio pam mae rhai wedi rhoi arwyddocâd arbennig i weithgareddau fel cuddio gwrthrychau o dan fatiau llawr (i’w cadw’n ddiogel), poeri ar ôl teithio’n bell, neu hyd yn oed neidio i fyny wrth gyrcydu (i’w hamddiffyn) — bron yn debyg i actio yn reddfol heb hyd yn oed sylweddoli pam ein bod yn gwneud hynny.

Erthygl Berthnasol Breuddwydion Bathtub a'u Hystyr Ysbrydol

Yn eu tro, gallai'r un teimladau hyn helpu i esbonio pammae dweud 'bendith arnoch chi' ar ôl i rywun disian atseinio cymaint o bobl heddiw - efallai yn ddwfn y tu mewn yn rhywle, mae yna.

Uno Pobl Trwy Disian

Oherwydd ei fod yn heintus natur, gwyddys bod tisian yn uno pobl ac yn achosi teimladau o gysylltiad.

Mewn rhai diwylliannau, credir y gall tisian ar y cyd ymhlith aelodau'r teulu neu ffrindiau helpu i gadw dylanwadau negyddol i ffwrdd, fel y weithred gyffredin o mae diarddel aer drwy eich trwyn gyda'i gilydd yn creu grym cyfunol yn erbyn endidau allanol sy'n ceisio achosi niwed.

Arwyddocâd Rhai Lliwiau

I rai, mae gweld rhai lliwiau tra'u bod nhw gall tisian fod yn sylweddol.

Credir bod coch yn arwydd o lwc dda a gall fod yn arwydd o gyfle newydd yn y dyfodol. Mae gwyrdd yn cynrychioli datblygiad mewn bywyd, yn dynodi twf a chynnydd tuag at gyflawni nodau.

Mae gwyn yn cyfateb i amddiffyniad ac yn awgrymu bod un yn cael ei wylio gan bŵer uwch, a fydd yn arwain un ar eu taith.

Arferion Hynafol ar gyfer Rhagfynegiadau

Yn yr hen amser, roedd technegau dewiniaeth yn cael eu defnyddio weithiau i ddarllen yr ystyr y tu ôl i ddigwyddiadau penodol, megis tisian sawl gwaith yn olynol.

Gweld hefyd: 222 A Pherthnasoedd – Perthynas Dirgryniad Driphlyg

Y technegau hyn cynnwys taflu coelbren neu ddehongli breuddwydion i wneud rhagfynegiadau – er enghraifft, pe bai rhywun yn breuddwydio am disian deirgwaith yn olynol cyn euar ddiwrnod y briodas, credid y byddai hyn yn arwydd o undeb addawol rhwng dau unigolyn a fyddai’n ymuno’n fuan mewn priodas. pam mae rhai pobl yn credu os bydd rhywun yn tisian deirgwaith yn olynol, mae'n golygu bod rhywun yn meddwl amdanyn nhw y gellir ei olrhain yn ôl i gredoau ac arferion hynafol.

Er nad yw gwyddoniaeth eto wedi esbonio pam rydyn ni weithiau'n canfod ein hunain yn ofergoelus ymlynu arwyddocâd arbennig i disian, mae llawer o bobl yn dal i gredu yng ngrym rhifau ac egni positif - a phan ddaw i lawr iddo, efallai y bydd rhywbeth mwy na chyd-ddigwyddiadol y tu ôl i disian triphlyg.

John Curry

Mae Jeremy Cruz yn awdur uchel ei barch, yn gynghorydd ysbrydol, ac yn iachawr ynni sy'n arbenigo ym myd fflamau deuol, hadau sêr, ac ysbrydolrwydd. Gydag angerdd dwfn dros ddeall cymhlethdodau’r daith ysbrydol, mae Jeremy wedi ymroi i ddarparu arweiniad a chefnogaeth i unigolion sy’n ceisio deffroad a thwf ysbrydol.Yn enedigol o allu naturiol greddfol, cychwynnodd Jeremy ar ei daith ysbrydol bersonol yn ifanc. Fel fflam deuol ei hun, mae wedi profi drosto’i hun yr heriau a’r pŵer trawsnewidiol a ddaw gyda’r cysylltiad dwyfol hwn. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith dwy fflam ei hun, teimlai Jeremy ei fod yn cael ei orfodi i rannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad i helpu eraill i lywio’r ddeinameg, sy’n aml yn gymhleth a dwys, sy’n wynebu fflamau deuol.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn unigryw, gan ddal hanfod doethineb ysbrydol dwfn tra'n ei gadw'n hawdd i'w ddarllenwyr. Mae ei blog yn gwasanaethu fel noddfa ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a'r rhai ar y llwybr ysbrydol, gan ddarparu cyngor ymarferol, straeon ysbrydoledig, a mewnwelediadau sy'n ysgogi'r meddwl.Yn cael ei gydnabod am ei ymagwedd dosturiol ac empathetig, mae angerdd Jeremy yn gorwedd mewn grymuso unigolion i gofleidio eu hunain dilys, ymgorffori eu pwrpas dwyfol, a chreu cydbwysedd cytûn rhwng y byd ysbrydol a chorfforol. Trwy ei ddarlleniadau greddfol, sesiynau iachâd ynni, ac yn ysbrydolblogiau dan arweiniad, mae wedi cyffwrdd â bywydau unigolion di-rif, gan eu helpu i oresgyn rhwystrau a dod o hyd i heddwch mewnol.Mae dealltwriaeth ddofn Jeremy Cruz o ysbrydolrwydd yn ymestyn y tu hwnt i fflamau deuol a hadau sêr, gan dreiddio i wahanol draddodiadau ysbrydol, cysyniadau metaffisegol, a doethineb hynafol. Mae’n tynnu ysbrydoliaeth o ddysgeidiaeth amrywiol, gan eu plethu ynghyd yn dapestri cydlynol sy’n siarad â gwirioneddau cyffredinol taith yr enaid.Yn siaradwr ac athro ysbrydol y mae galw mawr amdano, mae Jeremy wedi cynnal gweithdai ac encilion ledled y byd, gan rannu ei fewnwelediadau ar gysylltiadau enaid, deffroad ysbrydol, a thrawsnewid personol. Mae ei agwedd lawr-i-ddaear, ynghyd â'i wybodaeth ysbrydol ddofn, yn sefydlu amgylchedd diogel a chefnogol i unigolion sy'n ceisio arweiniad ac iachâd.Pan nad yw’n ysgrifennu nac yn arwain eraill ar eu llwybr ysbrydol, mae Jeremy’n mwynhau treulio amser ym myd natur ac archwilio gwahanol ddiwylliannau. Mae'n credu, trwy ymgolli yn harddwch y byd naturiol a chysylltu â phobl o bob cefndir, y gall barhau i ddyfnhau ei dyfiant ysbrydol ei hun a'i ddealltwriaeth empathig o eraill.Gyda’i ymrwymiad diwyro i wasanaethu eraill a’i ddoethineb dwys, mae Jeremy Cruz yn olau arweiniol ar gyfer fflamau deuol, hadau sêr, a phob unigolyn sy’n ceisio deffro eu potensial dwyfol a chreu bodolaeth enaid.Trwy ei flog a'i offrymau ysbrydol, mae'n parhau i ysbrydoli a dyrchafu'r rhai ar eu teithiau ysbrydol unigryw.